Informacije o plaćanjima i uvjeti prodaje

Ovo mrežno mjesto koristi WSPay. WSPay je siguran sustav za online plaćanje, plaćanje u realnom vremenu, kreditnim i debitnim karticama te drugim načinima plaćanja. WSPay kupcu i trgovcu osiguravaju siguran upis i prijenos upisanih podataka o karticama što podvrđuje i PCI DSS certifikat koji WSPay ima. WSPay koristi SSL certifikat 256 bitne enkripcije te TLS 1.2 kriptografski protokol kao najviše stupnjeve zaštite kod upisa i prijenosa podataka.

OPĆI UVJETI UGOVORA O NAJMU VOZILA

1. UVODNE ODREDBE

1.1. Pojedine riječi i izrazi u smislu ovih Uvjeta imaju sljedeće značenje:
a) „Najmodavac“ – društvo A.S.R. sa sjedištem u Zagrebu, (dalje A.S.R.),
b) „Najmoprimac“ – fizička ili pravna osoba, koja ili u čije ime se vozilo unajmljuje.
c) „Vozač“- osoba koja potpisuje ugovor o najmu i preuzima vozilo od A.S.R.-a, navedena u Ugovoru o najmu kao osoba koja ima prava upravaljati vozilom.
d) „Dodatni vozač“ – osoba navedena u Ugovoru o najmu kao osoba koja ima prava upravaljati vozilom uz Najmoprimca i vozača.
e) Najmoprimac, vozač i dodatni vozač odgovorni su za ispunjenje i poštivanje svih odredbi ugovora o najmu te se u daljnjem tekstu podrazumijevaju jednom riječju „Korisnik“, ukoliko iz Ugovora ili konteksta ne proizlazi drukčije.
f) „Neovlašteni korisnik – svaka osoba koja nije u Ugovoru o najmu navedena kao ovlašteni korisnik vozila kao i osoba koja ne ispunjava propisane uvjete za upravljanje odnosnom klasom i kategorijom vozila ili joj je ovlaštenje/vozačka dozvola oduzeta.
g) „Treća osoba“ – znači svaka fizička ili pravna osoba različita od A.S.R.- a i od Korisnika vozila koje je predmet najma (npr. putnici u vozilu, osobe izvan vozila, drugi sudionici u prometu, pješaci i sl.).
h) „Početak najma“ – znači datum i vrijeme preuzimanja vozila u najam odnosno vrijeme kada je Korisnik obvezan preuzeti vozilo u najam.
i) „Završetak najma“ – znači datum i vrijeme kada je Korisnik obvezan vratiti vozilo A.S.R.-u.
j) „Mjesto preuzimanja i vraćanja“ – znači mjesto/poslovnicu A.S.R.-a na kojem Korisnik preuzima vozila na početku najma i vraća vozilo na završetku najma, odnosno mjesto na kojem je Korisnik obvezan vozilo preuzeti i vratiti.
k) „Vozilo“- znači vozilo navedeno u Ugovora o najmu kao predmet najma.
l) „Ugovor o najmu“ – znači pojedinačni ugovor koji se potpisuje prilikom preuzimanja vozila u najam.
1.2. Ovi Uvjeti sadržavaju sve predugovorne obavijesti s kojima se potrošač i svaki drugi Korisnik mora upoznati prije sklapanja Ugovora o najmu, te se utvrđuju ovlaštenje i upravljanje unajmljenim vozilom, preuzimanje i vraćanje vozila, održavanje vozila, kvarovi na vozilu, plaćanje n ajma, osiguranje, prometna nezgoda te druga prava i obveze koje potpisom Ugovora obje ugovorne strane u cijelosti prihvaćaju.
1.3. Korisnik rezerviranjem najma vozila od A.S.R.-a odnosno sklapanjem ugovora o najmu vozila potvrđuje da je upoznat s ovim Općim uvjetima ugovora o najmu vozila (u daljnjem tekstu : Uvjeti) i pristaje na primjenu istih.
1.4. Na pojedini Ugovor o najmu koji Korisnik potpisuje prilikom preuzimanja vozila u poslovnici A.S.R.-a primjenjuju se ovi i Uvjeti o najmu koji dopunjuju odredbe Ugovora o najmu. U slučaju nesuglasja odredbi pojedinog Ugovora o najmu i ovih Uvjeta primjenjuju se odredbe ovih Uvjeta.
1.5. Potpisom Ugovora Korisnik potvrđuje da je upoznat s cjenikom, tarifom i pravilima osiguranja koji su priloženi Ugovoru i čine njegov sastavni dio.
1.6. Izrazi definirani u Ugovoru o najmu, ako što drugo nije izričito određeno imaju isto značenje i u ovim Općim uvjetima.
2. PREDMET UGOVORA
2.1. A.S.R. temeljem ugovora o najmu vozila predaje Korisniku na uporabu određeno vozilo, dok se Korisnik obvezuje za to plaćati najamninu, sve pod uvjetima utvrđenim Ugovorom o najmu i ovim Uvjetima. Vrsta i marka vozila koje se daje u najam biti će navedena u Ugovoru o najmu.
3. OVLAŠTENJE I UPRAVLJANJE UNAJMLJENIM VOZILOM
3.1. Vozilo se daje u najam vozačima koji ispunjavaju zakonom propisane uvjete glede minimuma godina starosti i minimuma godina po sjedovanja vozače dozvole, a koji u svakom slučaju moraju biti stariji od 25 godina i posjedovati vozačku dozvole najmanje 24 mjeseca.
3.2. Korisnik je dužan prilikom preuzimanja vozila u najam i kao uvjet preuzimanja vozila predočiti A.S.R.-u izvornike važećih isprava (osobna iskaznica ili putovnica, te vozačka dozvola), kojima će dokazati da udovoljava prethodno navedenim uvjetima za upravljanje vozilom. A.S.R. će za svoje potrebe zadržati preslike predmetnih isprava.
3.3. Vozač koji u ime Korisnika pravne osobe preuzima vozilo i potpisuje Ugovor o najmu jamči da za to ima ovlaštenje (izvatkom iz sudkog registra na dan potpisa ugovora o najmu ili specijalnom punomoći) , te jamči i odgovoran je A.S.R.-u, solidarno s tom pravnom osobom, za poštivanje i ispunjenje svih obveza iz ovog Ugovora. 3.4. Ugovorom o najmu vozilo se iznajmljuje na najduži rok od mjesec dana. Za najam duži od jednog mjeseca ili drugu vrstu najma vozila sačinit će se aneks Ugovora.
3.5. Vozilom danim u najam smije upravljati samo Korisnik osobno ili osoba upisana od strane Najmodavca u Ugovoru kao dodatni vozač, pridržavajući se odredaba ovih Općih uvjeta i svih važećih zakona.
3.6. Korisnik se obvezuje da će vozilo koristiti za osobne potrebe, te da ga neće koristiti pod utjecajem alkohola, droga ili drugih lijeko va, u protuzakonite svrhe, za obuku vozača, za prijevoz putnika ili robe uz naknadu, za pogon ili vuču bilo kakvog vozila ili predmeta, za sportske priredbe (trke ili brzinske probe) te da ga neće dati u podnajam.
3.7. Korisnik se obvezuje vozilom koristiti unutar granica Republike Hrvatske te neće prelaziti državnu granicu Republike Hrvatske bez prethodnog odobrenja Najmodavca, u suprotnome obvezan je u potpunosti podmiriti eventualno nastalu štetu (uključivo gubitak vozila).
3.8. Za korištenje vozilom izvan teritorija Republike Hrvatske, Korisnik mora tražiti prethodno odobrenje Najmodavca uz nadoplatu dodatnog osiguranja vozila. 3.9. Korisniku se zabranjuje korištenje vozila u sljedećim državama: Srbija, Crna Gora, Bosna i Hercegovina, Kosovo, Rumunjska, Bugarska, Albanija, bivše države SSSR, Grčka i Turska.
4. OSNOVNA CIJENA NAJMA, DODATNE USLUGE, NAKNADE, TROŠKOVI I UVJETI PLAĆANJA
4.1. Osnovnacijenanajmavozilapodanuupraviluseodnosisamonacijenunajmasamogvozila,osimakoucjenikuiliUgovoruonajmunijedrukčijenavedeno.
4.2. Dodatne usluge, naknade i troškovi koji se sukladno ovim Uvjetima, Ugovoru o najmu i tarifama A.S.R.- a plaćaju posebno nisu uključeni u cijenu najma.
4.3. Cijene najmova, dodatnih usluga, naknada i troškova podložne su promjenama sukladno poslovnim odlukama A.S.R.-a, promjenama poreznih stopa ili državnih nameta i propisa. Korisnik može kontaktirati A.S.R. o cijenama za iznajmljivanje vozila kroz različite kanale, uključujući telefonske linije i web stranice, te su takve informacije informativnog karaktera i ne stvaraju prava i obveze.
4.4. Korisnik je obvezan platiti A.S.R.-u osnovnu cijenu najma i dodatne usluge koje je koristio, kao i sve dodatne naknade, usluge i troškove koji su navedeni u Ugovoru o najmu, ovim Uvjetima, zakonskim propisima, cjenicima i tarifama A.S.R.-a.
4.5. Naknade i troškovi koji se posebno plaćaju prije ili po završetku najma prema važećim cjenicima i tarifama A.S.R.-a uključuju, ali se ne ograničavaju na:
a) naknada za dodatnog vozača;
b) naknada za jednosmjerne najmove, tj. najmove kada Korisnik vozilo u najam preuzme u jednoj poslovnici A.S.R.-a, a vrati ga u drugoj poslovnici (ne primjenjuje se ako su navedene poslovnice u istom gradu) ili u mjestu u kojem A.S.R. uopće nema poslovnicu;
c) dodatne naknade za više prijeđenih kilometara (što se navodi u Ugovoru o najmu za svaki dodatni kilometar vožnje);
d) naknada za kašnjenje s povratkom vozila,
e) naknada za preuzimanje ili vraćanje vozila izvan radnog vremena poslovnice;
f) naknade za štete ili popravak vozila (ovisno o drugim odredbama Uvjeta i Ugovora o najmu), kao i sve troškove koji se odnose na rješavanja, naplatu i popravak takve štete ili popravka (uključujući pravne troškove);
g) naknade za oštećenje ili gubitak dijelova, ključeva i opreme vozila;
h) naknada za gubitak ili oštećenje dokumentacije vozila;
i) naknada za čišćenje unutrašnjosti vozila ako je vozilo vraćeno izuzetno prljavo što zahtijeva dodatno čišćenje ili osvježenje vozila. To uključuje, ali nije ograničeno na, prolijevanja tekućine, hrane, povraćanje, ostale mrlje i neugodne mirise, uključujući dim cigarete i sl.;
j) prometne i/ili parkirnenaknade/prekršaje, kao i sve druge slične naknade koje nastaju u svezi s uporabom ili pogonom vozila (npr. cestarine, mostarine i sl.)
k) administrativne naknade navedene u ovim uvjetima, Ugovoru o najmu ili cjenicima i tarifama A.S.R.-a.
4.6. Korisnik se obvezuje da će Najmodavcu, na njegov pismeni poziv, odmah platiti iznos za dnevni najam po ugovorenoj tarifi, dnevne dodatke kao i nastale troškove koji se obračunavaju.
4.7. Potpisom Ugovora o najmu Korisnik daje ovlaštenje Najmodavcu da iz pologa naplati troškove štete na vozilu u visini franšize.
4.8. Ukoliko Korisnik podmiruje svoje obveze najma vozila na temelju ispostavljenog predračuna, isti je dužan podmiriti naznačeni iznos u roku i pod uvjetima naznačenim na predračunu.
4.9. U slučaju kašnjenja u plaćanju, Korisnik se obvezuje platiti Najmodavcu za iznose u kunama zakonske zatezne kamate čiji je način izračunavanja utvrđen Zakonom o obveznim odnosima, kao i sve troškove koji su nastali za A.S.R. u svezi radnji poduzetih za naplatu potraživanja, bilo da ih je A.S.R. poduzeo sam ili putem agencije za naplatu potraživanja ili druge vanjske agencije ili odvjetničkog ureda.
5. PREUZIMANJE VOZILA
5.1. Korisnik je prilikom preuzimanja vozila dužan potpisati Izjavu o stanju vozila (u daljnjem tekstu: Izjava) koja čini sastavni dio Ugov ora o najmu.
5.2. Prije potpisivanja Izjave Korisnik je dužan na uobičajeni način provjeriti stanje vozila te dodatne opreme. Ukoliko bilo koji dio navedene opreme nedostaje ili postoje neki drugi vidljivi nedostaci Korisnik je dužan odmah u Izjavi naznačiti u čemu se ti nedostaci sastoje i u kojem smislu postoje primjedbe na stanje vozila.
5.3. Potpisom Izjave Korisnik potvrđuje da je provjerio stanje vozila, da je preuzeo vozilo sa svim pripadajućim priborom i popratnim dokumentima te da nema drugih primjedbi koje se odnose na vidljivo stanje i opremu vozila.
5.4. Korisnik vozilo preuzima sa punim spremnikom goriva, a u slučaju vraćanja vozila sa manje goriva, naplaćuje mu se razlika uvećana za uslugu punjenja. 5.5. Potpisom Ugovora o najmu vozila Korisnik potvrđuje da ga je Najmodavac u cijelosti upoznao sa načinom rukovanja vozilom koje uzima u najam.
6. VRAĆANJE VOZILA
6.1. Korisnik se obvezuje vratiti vozilo u roku (sat, dan, mjesec i godina) i mjestu naznačenom u Ugovoru i to u stanju u kojem ga je i preuzeo, sa svim pripadajućim priborom i popratnim dokumentima.

page2image2075178976

6.2. Prilikom vraćanja vozila Korisnik je dužan dati na uvid ovlaštenom djelatniku Najmodavca Ugovor o najmu i Izjavu o stanju vozila. Ovlašteni djelatnik će u prisutnosti Korisnika izvršiti pregled vozila te će u Izjavu unijeti podatke o uočenim nedostacima s obzirom na stanje u kojem je Korisnik preuzeo vozilo.
6.3. Korisnik može produžiti najam najkasnije 24 sata prije isteka najma uz odobrenje Najmodavca. U suprotnome smatrat će se da je Korisnik protupravno prisvojio vozilo. Ukoliko Korisnik ne vrati vozilo 6 sati nakon isteka Ugovora o najmu, a prethodno ne kontaktira Najmodavca, prijavljuje se otuđenje vozila pol iciji s podacima Korisnika.

6.4. Vraćanje vozila moguće je unutar gradskih središta za vrijeme radnog vremena, a izvan radnog vremena i izvan grada, uz dodatnu nadoplatu i uz prethodnu suglasnost i potvrdu Najmodavca.
6.5. Ukoliko vozilo nije vraćeno u poslovnici preuzimanja vozila nego u nekoj drugoj poslovnici Najmodavca, konačni obračun je onaj koji je izvršila ta druga poslovnica. Poslovnica koja je izdala vozilo dužna je potvrditi taj konačni obračun i zadržava pravo poslati Korisniku ispravljeni račun u skladu sa uvjetima najma u vrijeme preuzimanja vozila.

6.6. Ukoliko vozilo ne bude vraćeno u poslovnicu Najmodavca već bude ostavljeno na nekoj drugoj lokaciji (ispred hotela uz predaju ključeva recepciji, na aerodromu i slično) ili bude vraćeno u poslovnicu izvan njezinog radnog vremena, a takav način vraćanja vozila nije ranije bio dogovoren s Najmodavcem, Korisnik je dužan platiti ugovornu kaznu u iznosu od 500,00 Eura uvećano za PDV, i to u protuvrijednosti u kunama prema prodajnom tečaju Hrvatske narodne banke na dan plaćanja.

6.7. Ako Korisnik vrati vozilo poslije datuma navedenog u Ugovoru o najmu, a u međuvremenu je došlo do promjene cijena, od dana predviđenog vraćanja vozila Najmodavac je ovlašten zaračunati nove cijene.
6.8. Djelatnici Najmodavca imaju pravo u bilo koje vrijeme kontrolirati vozilo. U slučaju da ustanove na Korisnik ne poštuje uvjete Ugovora o najmu, djelatnici Najmodavca ovlašteni su Korisniku oduzeti vozilo.

7. ODRŽAVANJE I KORIŠTENJE VOZILA
7.1. Korisnik se obvezuje vozilo savjesno koristiti, održavati, čuvati i opterećivati, sukladno uputi proizvođača te da neće vršiti nikakve izmjene dijelova, sklopova ili agregata na vozilu, bez dozvole Najmodavca. U slučaju ustanovljenja oštećenja ili kvara na vozilu, Korisnik se obvezuje da će prestati koristiti vozilo i obavijestiti Najmodavca o istime.
7.2. Najmodavac će Korisniku, uz predočenje valjanog računa i dokaza da je isti plaćen, nadoknaditi troškove odobrenih popravaka na vozilu u slucaju potrebe. 7.3. Korisnik se obvezuje da za vrijeme najma isprave vozila neće ostavljati u vozilu. U slučaju krađe vozila zajedno s ispravama vozila, utvrđuje se da je Korisnik grubo prekršio odredbe Ugovora i da tada odgovara Najmodavcu za punu visinu nastale štete i ne može se pozivati na oslobođenje od naknade štete. 7.4. Korisnik se obvezuje snositi troškove pranja vozila, popravaka guma, prometnih prekršaja (i nakon prestanka Ugovora), te ostalih troškova nastalih tijekom korištenja iznajmljenog vozila, izuzev troškova koji terete Najmodavca, odnosno osiguravatelja.
7.5. Korisnik pravna osoba iznimno, uz prethodnu pismenu obavijest i suglasnost A.S.R.-a, vozilo u najmu može kao vozaču dati svom radniku koji ispunjava propisane uvjete, te ga je u tom slučaju obvezan upoznati s ovim uvjetima najma i odgovornostima vozača, što ni u kom slučaju ne umanjuje odgovornost te pravne osobe za poštivanje ovih Uvjeta i Ugovora o najmu.
8. OŠTEĆENJE, KVAR, PROMETNA NESREĆA, KRAĐA I GUBITAK DOKUMENTACIJE
8.1. Ako je vozilo sudjelovalo u prometnoj nesreći, oštećeno, razbijeno ili zahtijeva popravak ili spašavanje, bez obzira na uzrok, Korisnik mora odmah obavijestiti A.S.R. o nastalom slučaju i popuniti izvješće o događaju/ šteti, pozvati policiju i napraviti policijski izvjestaj u max. roku od 1h od nesrece, te osigurati vozilo od propadanja i nastupa još veće štete.
8.2. Korisnik se obvezuje, u slučaju novo nastale štete, vratiti vozilo u najbližu poslovnicu Najmodavca, u radno vrijeme poslovnice i pod uvjetima koje je odredio Najmodavac.
8.3. Korisnik se obvezuje da će sudjelovati u svim postupcima radi naplate štete prema trećoj osobi, u suprotnome dužan je troškove prouzročene nesreće snositi sam.
8.4. Najmodavac nije odgovoran za naknadu, kao niti za zakašnjenje nastalo uslijed kvara ili neispravnosti vozila.
8.5. Korisnik ne smije organizirati ili poduzimati bilo kakve popravke bez odobrenja A.S.R.-a, osim u mjeri u kojoj je to potrebno kako bi se spriječilo daljnje štete na vozilu ili ostaloj imovini. Ako vozilo zahtijeva popravak ili zamjenu, odluka da se Korisniku pruži drugo vozilo pripada samostalno A.S.R.-u.
8.6. Nužni hitni popravci poduzeti od strane Korisnika ili zamjena dijelova vozila mogu se izvršiti samo u ovlaštenim servisima po prethodnom odobrenju Najmodavca. Korisnik ima pravo na povrat troškova, ali samo uz predočene račune ovlaštenog servisa koji je popravak izvršio i uz obvezno vraćanje promijenjenih dijelova. U suprotnome, troškovi se ne priznaju.
8.7. U slučaju kvara vozila izvan teritorija Republike Hrvatske, Korisnik je obvezan kontaktirati Najmodavca u Hrvatskoj radi dogovora oko popravka vozila. Najmodavac će refundirati trošak popravka po predočenju originalnog računa ovlaštenog servisa i dijela koji je zamijenjen zbo g kvara. Pri prelasku državne granice Korisnik je u obvezi predočiti carinskom službeniku račun na ovjeru.
8.8. Ako se kod vraćanja vozila ustanovi, da je bilo koji dio vozila ili opreme bio promijenjen bez odobrenja Najmodavca odnosno izgubljen, Korisniku će se naplatiti šteta u visini trostruke tržišne cijene, promijenjenog ili izgubljenog dijela opreme, važeće na dan vraćanja vozila.
8.9. U slučaju prometne nesreće ili krađe/nestanka vozila Korisnik je obvezan pozvati policiju i zatražiti zapisnik o događaju.
8.10. Trošak prijave i ponovne izrade izgubljene popratne dokumentacije za vozilo naplaćuje se Korisniku prema važećem Cjeniku.
8.11. A.S.R. ne odgovara za štete koje mogu nastati korisniku ili putnicima u vozilu.
9. ODGOVORNOST KORISNIKA
9.1. Osim ako je za štetu i oštećenje vozila u potpunosti odgovorna treća osoba, Korisnik je A.S.R.-u kumulativno odgovoran za:
a) bilo kakav gubitak, krađu, nestanak ili oštećenje vozila i njegovih dijelova, dodataka ili dodatne opreme;
b) svaku posljedičnu štetu, gubitke ili troškove nastale za A.S.R., uključujući troškove popravka, spašavanja, gubitke zbog nemogućnosti iznajmljivanja vozila, ležarine, obrade šteta, pravne troškove i dr.;
c) svaki gubitak ili oštećenje putnika u vozilu, trećih osoba, njihovih vozila i imovine nastalih tijekom trajanja najma.
9.2. Korisnik je u smislu prethodnog stavka osobito odgovoran za štete i gubitke nastale zbog:
a) nepoštivanja ovih Uvjeta i Ugovora o najmu i važećih propisa,
b) ako uslijed nepravilne uporabe vozila ili krivnje Korisnika dođe do oštećenja motora ili pogonskog mehanizma vozila;
c) ako je ove štete izazvao neovlašteni korisnik ili vozač.
9.3. Korisnik odgovara i za svu drugu štetu nastalu uslijed nepridržavanja odredbi ovih Uvjeta, Ugovora o najmu i propisa.
10. OSIGURANJE
10.1. Tijekom najma, vozilo je osigurano protiv odgovornosti za štetu prouzročenu trećim osobama, prema zakonskim propisima i pravilima osiguranja Osiguravajuće kuće, te će se sva prava i obveze glede nastale štete rješavati na temelju tih pravila, odnosno zaključene police osiguranja za predmetno vozilo, te ugovorenih dodataka.
10.2. Korisnik se obvezuje podmiriti svaku štetu, do visine pune vrijednosti vozila (oštećenje, krađa, gubitak vozila), nastalu u vrijeme trajanja najma kao i nastalu štetu za izmaklu dobit radi popravka vozila do najviše 30 dana, ukoliko je ista nastala krivnjom Korisnika. Šteta za izmaklu dobit određuje se temeljem cjenika za dnevni najam priloženom Ugovoru i koji čini njegov sastavni dio.
10.3. Korisnik moze pri sklapanju Ugovora o najmu uplatiti dnevni dodatak, u iznosu određenom prema važećem cjeniku priloženom Ugovoru koji čini njegov sastavni dio, za «Otkup odgovornosti za štetu na vozilu» (CDW). Time otklanja svoju odgovornost za štete iz točke 4.7. osim osobnog učešća u toj šteti (franšiza), te u slučaju gubitka i krađe vozila ili dijelova. CDW osiguranje sa framsizom (osobnim učešćem) od € 1800, CDW za Tesla modele je opcionalno. Potpuni otkup štetne franšize, tj. SCDW+, nije moguće ugovoriti za ASR Teslina vozila.
10.4. Korisnik može pri sklapanju Ugovora uplatiti dnevni dodatak u iznosu određenom prema važećem cjeniku priloženom Ugovoru koji čini njegov sastavni dio, za «Otkup odgovornosti za gubitak, krađu vozila ili dijelova» (TP). Time otklanja svoju odgovornost za slučaj gubitka, krađe vozila ili dijelova, osim osobnog učešća u toj šteti (franšiza).
10.5. Korisnik može pri sklapanju Ugovora posebno osigurati, u iznosu određenom prema važećem cjeniku priloženom Ugovoru koji čini njegov sastavni dio, vozača i putnike, do visine police osiguranja za štetu uslijed smrti ili tjelesnih povreda, koje zadobiju u vozilu (PAI).
10.6. Korisnik je obvezan podmiriti svaku štetu (oštećenja, gubitak, krađa vozila ili dijelova, izmakla dobit), bez obzira na uplaćene dodatke iz članaka 10.3., 10.4. i 10.5., ukoliko je do štete došlo korištenjem vozila suprotno odredbama Ugovora i Općih uvjeta, uslijed grube nepažnje ili namjere , te u slucaju da korisnik nema policijski zapisnik o događaju, nacinjen nemposredno nakon događaja (unutar 1h).
10.7. Osobno učešće u šteti – franšiza ovisi o grupi vozila, određeno je važećom tarifom po odluci Najmodavca, koja je priložena Ugovoru i čini njegov sastavni dio.
10.8. Osiguranje ni u kojem slučaju ne pokriva štetu na gumama, štetu na donjem postroju vozila, unutrašnjosti vozila i vjetrobranu uzrokovanu nemarom vozača, štetu koju je napravio vozač pod utjecajem alkohola, droga ili drugih opojnih sredstava, štetu koju je napravio neovlašteni vozač, bilo koje oštećenje navozilukojenijeprijavljenonadležnojpolicijskojpostaji,akojevozilokorištenoprotivnonjegovojnamjeni,akojevozilokorištenonanerazvrstanimcestama, ako je korisnik upravljao vozilom kada je isto nesigurno ili nepogodno za vožnju, ako je vozilo oštećeno zbog kršenja prometnih propisa, ograničenja ili zabrana, namjerno ili zbog grube nepažnje Korisnika ili osoba pod njegovom kontrolom i za koje on odgovara, ako je šteta nastala zbog terete koji se prevozio u vozilu ili na vozilu i sl. Ta oštećenja Korisnik snosi sam.
10.9. Odgovornost Korisnika za nestanak dijelova, dodatne opreme, ključeva i dokumenata vozila, osim ako je isto posljedica prometne nesreće, nije pokrivena CDW, TP i PAI naknadama.

page3image2013261664

11. OTKAZIVANJE REZERVACIJE / OSTALO
11.1. U slučaju povrede Ugovorenih obveza i Općih uvjeta, učinjenih od strane Najmodavca i Korisnika, svaka ugovorna strana ima pravo raskinuti Ugovor, a Korisnik se obvezuje nadoknaditi Najmodavcu svu proizašlu štetu, sadržaja i obujma kojeg odredi Najmodavac, a koji mora odgova rati visini stvarne štete. 11.2. Korisnik svojim potpisom bezuvjetno prihvaća sve gore navedene uvjete, jamči točnost svih navedenih podataka iz isprava (osobna iskazn ica, putovnica, vozačka dozvola) i prihvaća nadležnost suda u sjedištu Najmodavca u slučaju sudskog spora.
11.3. ASR ne naplaćuje naknadu za otkazivanje, ukoliko je otkaz rezervacije 30 dana prije početka najma. Povrat nije moguć u slučaju otkazivanja rezervacije unutar 48 sata do rezerviranog početka najma (datum i vrijeme početka najma), niti u slučaju otkazivanja rezervacije nakon planiranog početka najma. ASR ne vrši povrat sredstava ukoliko se stranka pojavi na preuzimanju vozila bez valjane vozačke dozvole. ASR ne vrši povrat sredstava za neiskorištene dane, u slučaju kada se stranka ne pojavi, kada se pojavi nakon više od 2 sata zakašnjenja, a o tome ne obavijesti ASR ili u slučaju kada stranka vozilo vrati ranije.
11.3. Nepojavljivanje, bez prethodne najave kašnjenja, nakon 2 sata od vremena rezervacije poništava istu.
Rezervacija sa plaćenim depozitom potvrđuje i osigurava rezervaciju te je nepovratna u slučaju otkazivanja iste.

12. ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA
12.1 U tijeku procesa iznajmljivanja vozila, neophodno je prikupiti neke osobne podatke. Nužno je pružiti sve tražene informacije. U nedostatku tih informacija, Najmodavac (kontrolor podataka) neće biti u mogućnosti točno provesti najam Korisnika. Najmodavac će koristiti osobne podatke Korisnika kako bi mu pomogao prilikom rezervacije, najma i leasinga vozila te u marketinške svrhe. Korisnik može ispraviti pogreške u tim podacima i koristiti pravo pristupa tim podacima, osvježavanja, brisanja navedenih podataka slanjem zahtjeva Najmodavcu koristeći kontakt podatke koji se nalaze u Ugovoru o najmu koji je potpisao kad je preuzeo vozilo.
12.2. Potpisom Ugovora o najmu i ovih Općih uvjeta Korisnik pristaje da kroz proces rezervacije vozila i sklapanja Ugovora o najmu dragovoljno daje A.S.R.-u svoje osobne podatke (ime, prezime, adresa, vozačka dozvola, putovnica, broj kreditne kartice i sl). Bez osobnih podataka najam neće biti moguće ostvariti, te daje dopuštenje da se ti podaci koriste i obrađuju.
12.3. Kontrolor podataka može prenijeti osobne podatke Korisnika ostalim pravnim subjektima koji se nalaze u EU, koji se pridržavaju Safe Harbor načela. A.S.R. može koristiti osobne podatke Korisnika kako bi: (i) mu pružili učinkovitu uslugu, (ii) provodili analitičke i/ili marketinške aktivnosti, i (iii) dopustiti A.S.R.- u da pokrene upitnik o zadovoljstvu potrošača uslugom putem e-maila ili kontaktirajući Najmoprimca na mobilni telefon ili drugi broj koji je naveden u Ugovoru o najmu vozila ili predan A.S.R.-u nekim drugim putem.
12.4. Najmodavac i/ili drugi pravni subjekti unutar EU također mogu koristiti i otkriti osobne podatke kako bi udovoljili pravnim zahtjevima (npr. zahtjev od pravnih zakonskih agencija), kako bi provodili lokalne zakone, odgovarali na prigovore ili štitili prava, vlasništvo ili sigu rnost drugih.
13. GUBITAK OSOBNE IMOVINE
13.1. A.S.R. neće biti odgovoran Korisniku ili putnicima u vozilu za gubitak ili oštećenje stvari ostavljenih u vozilu bilo za vrij eme ili nakon završetka najma. Potpisivanjem Ugovora o najmu Korisnik se izričito odriče svih potraživanja prema A.S.R.-u za takve gubitke li štete.
14. ZAVRŠNE ODREDBE
14.1. Odredbe ovih Uvjeta podložne su promjenama od strane A.S.R.-a, te će izmijenjeni uvjeti biti objavljeni na web stranici A.S.R.-a, od kada i stupaju na snagu, ukoliko drukčije ne bude navedeno.
14.2. A.S.R. mora dati Korisniku prilikom preuzimanja vozila u najam jedan primjerak Ugovora o najmu koji se mora čuvati u vozilu tijekom trajanja najma i na zahtjev predočiti policiji ili drugim ovlaštenim osobama.
14.3. Korisnik je pročitao cjeloviti tekst ovih Općih uvjeta, te je suglasan sa istime te u znak prihvaćanja svih prava i obveza koje iz ovih Uvjeta proizlaze, isti vlastoručno potpisuje.

DOGOVORITE JEDINSTVENI DOŽIVLJAJ. KONTAKTIRAJTE NAS.

Stojimo Vam na raspolaganju za sva pitanja vezano uz naše usluge.